کود 20-20-20 ایرامون 10 کیلوگرم

دسته‌بندی‌ها: ,
ویژگی های محصول:
  • کیسه :10 کیلویی

کود 20-20-20 ایرامون 10 کیلوگرم

E + 20-20-20 کـودی بـا نسـبت برابـر از عناصـر پرمصـرف نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم و حـاوی انـواع عناصـر ریـز مغـذی مـورد نیـاز گیاهـان شـامل آهـن، روی، مـس منگنـز و بـور مـی باشـد کـه ایـن خصوصیـات باعـث مـی شـود کـه بـا ایجـاد تـوازن در تامیـن عناصـر غذایـی گیـاه، ایـن کـود بـرای تمامـی محصـوالت زراعـی و باغـی در طـول مراحـل رشـد رویشـی و زایشـی توصیـه گـردد.
کــود کامــل پــودری TE + 20-20-20 ایرامــون بــا نســبتی برابــر از عناصــر پرمصــرف نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم و حضـور انـواع ریـز مغذیهـای مـورد نیـاز گیـاه شـامل آهـن، بــر، منگنــز، مــس و روی، باعــث ایجــاد تــوازن در تامیــن عناصــر غذایــی گیــاه، بــرای تمامـی محصـوالت زراعـی و باغـی در طـول مراحـل رشـد رویشـی و زایشـی مـی شـود.
ً در آب محلـول بـوده و بـا اسـتفاده از مـواد اولیـه کـود TE + 20-20-20 ایرامـون کامـا بـا کیفیـت بـاال و عـاری از کلـر تولیـد مـی شـود. ایـن کـود در افزایـش کیفیت و بـاروری و همچنیـن تسـریع بلـوغ گیاهـان تاثیر بسـزایی دارد. از طرفی بـه افزایش مقاومت گیاه در مقابـل تنشـهای محیطـی از قبیـل آفـات، خشـکی و سـرما زدگـی کمـک مـی کنـد.
• این کود در بسته های 1 و 10 کیلوگرمی عرضه می شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کود 20-20-20 ایرامون 10 کیلوگرم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.