بیماری

بیماری لکه طاووسی زیتون

بیماری لکه طاووسی زیتون:

بیماری لکه طاووسی زیتون مهمترین بیماری قارچی درختان زیتون شهرستان طارم است که سبب کاهش شدید عملکرد باغات آلوده میشود.

رایجترین روش مدیریت این بیماری در جهان، استفاده از ترکیبات قارچکش است.

در این تحقیق کارایی رایج ترین قارچ کشهای مسی (ترکیب بردو (بردوفیکس (SC 18% با دز 10 در هزار، اکسی کلرور مس (میشوکاپ (WP 35% با دز 3 در هزار و اکسید مس

(نوردوکس (WG 83% با دز 1/5 در هزار) و قارچکشهای بازدارنده سنتز استروبیلورینها

(کرزوکسیم-متیل (استروبی (WP 50% با دز 0/2 در هزار، تری فلوکسی استروبین (فلینت (WG 50% با دز 0/2 در هزار و تبوکونازول + %50 تری فلوکسی استروبین %25 (ناتیوو (WG 75% با دز 0/3 در هزار)

و تعداد دفعات موردنیاز استفاده از آنها جهت کنترل خسارت بیماری لکه طاووسی زیتون مورد ارزیابی قرار گرفت.

تحقیق:

این تحقیق در طی 2 سال 1396 تا 1398 و در یکی از باغات آلوده طارم

با سابقه آلودگی و بر روی درختان زیتون رقم زرد 20 ساله اجرا شد.

پروژه بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در دو سطح الف) تیمار نوع قارچکش 7) تیمار) و سطح ب) تیمار زمان سمپاشی (با 8 تیمار) طراحی و اجرا شد.

هر بلوک شامل یک درخت و هر تیمار شامل 4 تکرار بود.

زمانهای سمپاشی بر اساس اطلاعات هواشناسی و مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری، 15 آبان ماه، 15 اسفندماه و 15 فروردینماه انتخاب شد.

برای ارزیابی نتایج سمپاشی، بهطور مرتب از درختان تیمار شده نمونه برداری و درصد آلودگی برگها ثبت شد.

میانگین گیری با استفاده از نرم افزار Excel و آنالیز آماری با نرم افزار SAS انجام شد.

نتایج نشان داد که ترکیبات مسی قادر به کنترل خسارت بیماری لکه طاووسی زیتون نبودند و نتایج تیمار قارچ کشهای مسی، اختلاف معنیداری با تیمار شاهد (بدون سمپاشی) در تمامی تیمارهای زمانی نداشت.

در مقابل نتایج زمانی تمامی تیمارهای قارچکشهای بازدارنده سنتز استروبیلورینها نسبت به تیمار شاهد (درصد آلودگی (93/2 % = دارای اختلاف آماری معنیداری بود.

بهترین نتیجه متعلق به قارچکش ناتیوو با سه مرتبه سمپاشی بود.

(درصد آلودگی.(36/7 % = بهترین نتیجه تیمار زمانی قارچکشها، تیمار سمپاشی آبان ماه و کمترین تاثیر مربوط به تیمار زمانی فروردینماه بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *