آفات

آفت ,

به هرگونه حیوان یا گیاه مضر برای انسان یا مواد موردتوجه انسان از قبیل محصولات کشاورزی، چهارپایان و جنگل، گفته می‌شود.

آفت،به کلیه جانورانی گفته می شودکه در مراحل مختلف تولید محصول ،به گیاه واندام ها ی گیاهی آسیب می رسانند.

گروه های مختلفی از جانوران به عنوان آفات محصولات کشاورزی شناسایی شده اند

که عمده ترین آن ها حشرات (6پایان) هستند.

از جمله کنه ها (8پایان) ، جوندگان (موش وخرگوش و . . .) ، حلزون ها ،پرندگان وپستانداران . . . .

این جانوران در مراحل مختلف کاشت ،داشت ،برداشت وانبار کردن به محصولات کشاورزی و فرآورده های آن حمله کرده

و از دانه وریشه ،ساقه ،برگ، گل ومیوه ، آوندها وچوب ،غده وپیاز وشیره گیاهان تغذیه می کنند.

(از طریق بلعیدن اندام ها ،یا مکیدن شیره گیاهی)خسارت آفت اغلب با از بین رفتن سریع قسمتی از اندام گیاه همراه است.

چند در صد گونه های جانوری را اشغال کرده اند وهمچنین بخش عمده ای از آفات گیاهان را حشرات تشکیل می دهند.

بارگذاری مطالب بیشتر
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.